Logo Background RSS

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผลยอดเยาวชนหัวใจซื่อสัตย์

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: February 13th, 2011

  โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์ของงานมอเตอร์ เอกซ์โป ก้าวสู่ปีที่ 5 จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการประกวด ประจำปี 2553 ใน 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ เรียงความ ร้องเพลง คัดลายมือ วาดภาพศิลปะ และกิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์ ภายใต้หัวข้อ “ความรัก ความสามัคคี และความดี”

  คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และ รองประธานกรรมการโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีแทนเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ซึ่งมุ่งหวังให้เยาวชนตระหนักถึงความหมายที่แท้จริง ของคำว่า “ซื่อสัตย์สุจริต” ที่ความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

  “คำว่า ซื่อสัตย์สุจริต สำหรับเด็กยังเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ยาก ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้หมายความเพียงว่า เก็บกระเป๋าเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของ แต่ยังรวมถึงความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง บุพพการี ครูอาจารย์ เพื่อน คนในสังคม และประเทศชาติ อีกด้วย ซึ่งในเชิงปฏิบัติคนส่วนใหญ่มองว่าโครงการนี้เป็นนามธรรม การจะประเมินผลหรือชี้วัดความสำเร็จเป็นไปได้ยาก แต่เรากลับมองว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน สถาบันครอบครัว และภาคเอกชน ควรร่วมมือกันปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะเมื่อเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรของชาติแล้วมีความซื่อสัตย์ สังคมย่อมน่าอยู่ขึ้น” นายขวัญชัย กล่าว

  สำหรับการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27” ที่ผ่านมา บริษัทได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานในวันแรก (1 ธันวาคม 2553) ซึ่งจัดให้เป็น “วันมหากุศล” สมทบทุนโครงการ“ลมหายใจไร้มลทิน” ให้สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 5

  ด้าน คุณชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน กล่าวว่า ในปี 2554 โครงการลมหายใจไร้มลทินกำลังก้าวสู่ปีที่ 5 ของการเสริมสร้างกระบวนการทางความคิดของเยาวชนในเรื่องการคิด ทำ ความซื่อสัตย์สุจริต โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาและปีที่ผ่านมายังได้ขยายผลสู่ระดับอาชีวะศึกษาอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่สู่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,500 คน (จากปี 2552 จำนวน 2,227 คน)

  สำหรับแนวทางจัดกิจกรรมปีนี้ คณะทำงานได้ประเมินผลการทำงาน 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า การรณรงค์เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กเล็กนั้น ควรมีหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ และการถ่ายทอดที่ถูกต้องจึงจะเห็นผล จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กเข้ามาทำงานร่วมกัน ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณภัทรจารีย์ อัยศิริ หรือ “น้านิด” ผู้ถือกำเนิดสโมสรผึ้งน้อย เวทีส่งเสริมความสามารถของเด็กให้มีความกล้าแสดงออก ปัจจุบัน “น้านิด” หรือ “ย่านิด” ขวัญใจเด็กๆ จัดรายการวิทยุสำหรับเด็กปฐมวัย ทาง FM. 105 Mhz. นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กอีกหลายท่านเข้าร่วมสานต่อโครงการลมหายใจไร้มลทินในปีที่ 5 ด้วย

  ผู้อำนวยการโครงการฯ เผยว่า อยากให้โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนเด็กๆ เข้าประกวด โครงการลมหายใจ ไร้มลทินปีที่ 5 ที่จะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ หากสนใจรายละเอียดโครงการ และซีดีเพลงที่ใช้ขับร้องในการประกวด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์มาที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเยาวชนโดยตรงผ่านสังคมออนไลน์ ที่http://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo

  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
  โครงการลมหายใจไร้มลทิน: คุณ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ โทร. 0-2641-8444 โทรสาร 0-2641-8480
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สื่อสากล จำกัด คุณธัชชนันท์ จันทุสาร โทร. 0-2641-8444 ต่อ 405
  โทรสาร. 0-2641-8480 หรือ ทีมประชาสัมพันธ์โครงการฯ: บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด
  คุณพรรษชล พรหมภัทรพันธ์ , คุณวสันต์ เทพรังศิริกุล
  โทร. 0-2530-3218 # 13, 20 โทรสาร 0-2530-4542-3

Leave a Comment

ติดต่อลงโฆษณาโทร 084-3538882, 097-9925455